Algemene voorwaarden

Concrete

Boomgaardstraat 115

2018 Antwerpen

 

BE 0838695652

Belfius

BE16 0689 3032 2074

GKCCBEBB

 

Tel: +32 (0)3 369 50 40

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door de opdrachtnemer afgesloten  overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen.  Het feit dat wij mogelijks andere voorwaarden overeenkomen of een handelswijze hebben die  verschillend is van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden, betekent  geenszins dat wordt afgezien van het voordeel van de andere clausules van gezegde algemene  voorwaarden.

1.2 Onderhavige voorwaarden primeren op gebeurlijke algemene voorwaarden, zoals  aankoopvoorwaarden, van de opdrachtgever.

1.3 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 15 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door  een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van  overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige  opdrachten.

1.4 Opdrachten dienen door beide partijen schriftelijk worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit  nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de  opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge  afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer enkel nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer  zijn bevestigd.

1.5 Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de  maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door  de opdrachtnemer te worden aanvaard.

 

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De termijnen die bij ondertekening van de offerte worden afgesproken worden opgegeven bij benadering en binden CONCRETE niet. Het laattijdig opstarten van de werkzaamheden en/of vertraging in een termijn geeft geen recht op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. CONCRETE draagt de bewijslast in verband met de gegrondheid van het uitstel.

2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een  tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig  (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen  en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever om te voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen,  niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

 

3. Betaaltermijnen

3.1 De facturen zijn betaalbaar uiterlijk binnen de veertien dagen vanaf de dag volgend op factuurdatum.

3.2 Facturen die niet op de gestelde vervaldag betaald worden, leveren van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verwijlintresten op van 12% per jaar, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

3.3 CONCRETE zal gerechtigd zijn, bij ongerechtvaardigde wanbetalingen door de opdrachtnemer, de werken stop te zetten zonder dat dit aanleiding kan geven tot een schadeloosstelling of vertragingsboete van welke aard ook.

 

4. Oplevering

4.1 De voorlopige oplevering vindt plaats op het ogenblik dat de werken in hun geheel voltooid zijn, niettegenstaande bepaalde geringe onvolkomenheden indien die geen voldoende reden zijn om de voorlopige oplevering te weigeren. De voorlopige oplevering vormt de begindatum van de tienjarige aansprakelijkheid en geldt als goedkeuring.

 

4.2 De definitieve oplevering vindt plaats één jaar na de voorlopige oplevering en voor zover alle werken werden uitgevoerd waarvoor bij de voorlopige oplevering opmerkingen werden geformuleerd.

 

5. Ontbinding – verbreking

5.1 In geval van onttrekking van bepaalde werken aan de aanneming, of ingeval van verbreking of ontbinding van de overeenkomst heeft CONCRETE recht op een vergoeding wegens winstderving gelijk aan de normale prijs van alle reeds door hem gemaakte kosten en / of geleverde prestaties, met een minimum van 30% van de waarde van de bestelling.

5.2 Wanneer CONCRETE ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, ongevallen en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

6. Verzekeringen

6.1 CONCRETE verzekert haar eigen burgerlijke aansprakelijkheid en deze van de personen waarvoor zij tegenover derden aansprakelijk is.

6.2 CONCRETE verzekert haar personeel tegen arbeidsongevallen en tegen ongevallen op de weg naar het werk voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de wettelijke waarborgen en verplichtingen.

 

7. Aansprakelijkheid

 

7.1 CONCRETE is, gedurende de ganse duur van de werken, verantwoordelijk voor de schade aan het deelgebouw waar volgens deze overeenkomst werken worden uitgevoerd.

7.2 CONCRETE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor :

  1. de juistheid van de gegevens en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van materialen, afkomstig van de opdrachtnemer;
  2. de onjuistheid of onvolledigheid van inlichtingen of adviezen welke verstrekt worden vooraleer de overeenkomst tot stand komt;
  3. schade, die het gevolg is van het tekortschieten van de opdrachtnemer, waaronder begrepen het verstrekken van gebrekkige of onvolledige informatie;
  4. aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens derden;
  5. bedrijfsschade of andere indirecte schade van de opdrachtnemer, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens of enige andere vorm van gevolgschade.

 

8. Waarborgen

8.1 CONCRETE zal, gedurende 12 maanden na de in genot treding, instaan voor alle gebreken van constructie en materialen.

8.2 Deze waarborg wordt beperkt tot de waarborg die CONCRETE zelf verkrijgt van haar onderaannemers.

8.3 De duur voor verborgen gebreken welke door CONCRETE als waarborg gegeven wordt, is degene bepaald volgens de wet.

 

9. Geschillenregeling

Alle betwistingen tussen partijen worden beheerst door Belgisch recht en vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.